Kontakt


Boekingen Gryn:

Syb vd Ploeg
T: 0511 423707
info@sjonggroepgryn.nl

 

CD bestelling:

Bert Santema,
cd@sjonggroepgryn.nl

Graach jo namme en adresgegevens yn de mail sette, om welke CD, (CD1 as CD2) en om hoefolle stiks dêrfan it giet. It bedrag (€ 10,- per CD) kin oermakke wurde op rabobank nûmmer NL70RABO0343309440 t.n.v. sjonggroep Gryn.

 

Webside:

Op- as oanmerkingen oer de side, staveringsflaters, goeie en hiele goeie ideeën kinne jo stjoere nei:
webmaster@sjonggroepgryn.nl