CD’s

Klik op de fetdrukte nûmmers om in stikje fan it nûmmer te belústerjen. Wolle jo in CD bestelle, dan kin dat troch in mail te stjoeren nei Bert Santema mei dêryn neamt jo namme en adres, en om hoefolle stiks it giet (CD 1 is útferkocht en net mear te bestellen). De CD’s kostje € 10,- it stik, en it bedrach kin oermakke wurde op rabobank nûmmer 34.33.09.440 t.n.v. Sjonggroep Gryn.

CD1

CD 1

1. Genietsje it goede
2. Siz my wat
3. Golgotha
4. Hy sil harkje nei dy
5. Leafde diele
6. Net ien as Jo
7. Dêr is in plak
8. Hy sil harkje nei dy

Dizze skiif is útferkocht, en
kin net mear besteld wurde.

 

 

CD2

CD 2
1. Myn soan
2. Feest
3. Ik wol no werom gean
4. Ik ha myn soan wer fûn
5. In bline
6. Hâld my oerein
7. Johnny
8. Tiid
9. Flam, fjoer, wyn
10. It fjoer fan de Geast
11. Suver fan hart